Home

Nya städer på 1600 talet

Sverige under medeltiden, del 1 av 3: Sveriges uppkomst

Under 1600- och 1700-talen tynade medeltida städer i skuggan av expanderande handelscentra och barockens lysande huvudstäder, Runt de nya arbetsplatserna växte arbetarnas baracklängor ut till nya städer och industrikapitalet blev på så sätt urbant Vilka var de tre starkaste europeiska staterna under följande respektive århundrade: 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet? Under medeltiden var kyrkans makt enormt stark. Men under nya tiden minskade kyrkans inflytande i samhället. Ge några exempel som talar för det. Ta reda på: Perioden efter omkring 1500 brukar kallas för nya tiden

Stadsplanering i Sverige på ett organiserat sätt tog sin början under 1600-talets första hälft. Genom militära framgångar i trettioåriga kriget hade Sverige fått en ledande ställning i Nordeuropa och en uppryckning av stadsväsendet sågs som en förutsättning för att landet skulle kunna uppfylla sin stormaktsroll, både administrativt och med ett imponerande yttre Staden under 1600-talet. Den danska kronan beslutade att grunda en ny stad på en försvarsstrategiskt lämpligare plats än det gamla Vä. Helgeåns vattenområde mellan Araslövssjön och Hammarsjön var en idealisk plats för en svårtillgänglig försvarsanläggning Världen hade blivit större. Från och med 1500-talet till slutet av 1700-talet genomgick det europeiska samhället stora förändringar. De stora upptäckterna som ägde rum i början av perioden satte fart Europas ekonomi och handel samtidigt som idén om en ny världsbild började spridas bland folket.. Nästan hela Europas befolkning bestod nu liksom tidigare av bönder som levde . Sök reda på en karta som visar Sveriges eller Europas städer under 1700-talet och jämför med en karta som visar städerna inom samma område i slutet av 1800-talet eller i början av 1900-talet. Kan du se några nya städer och finns det skillnad i Hans förfäder invandrade till Sverige på 1600-talet i samband med att Gustaf II Adolf. Detta är en lista över de städer i Sverige som var stadskommuner under perioden 1863-1971 och ytterligare några innan dess som hade stadsprivilegier men förlorade dessa innan 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft (dessa är markerade med röd bakgrund). Dessutom noteras orter som tilldelades stadsprivilegier men av olika orsaker aldrig etablerades som stad (se notkolumnen)

1600-talet är i svenskan, i vanligt språkbruk, 1664 - Engelsmännen intar Nieuw-Amsterdam och ger staden namnet New York. Astronomia nova (Ny astronomi), baserat på Tycho Brahes forskning om planeternas elliptiska rörelser Merkantilismen - nya tidens ekonomiska lära. Under nya tiden dominerades det ekonomiska tänkandet i Europa av en merkantilistisk lära som kan sammanfattas med tron på att handel endast medförde vinst för den ene och förlust för den andre. Enligt detta tankesätt skulle man sälja dyrt och köpa billigt. Staten skulle därför helst importera så lite varor som möjligt och fylla på. På så sätt kunde staten själv kontrollera och reglera handel och inkomster och därigenom även skatter. Men det var först på 1600-talet som staten hade växt sig tillräckligt stark för att själv kunna anlägga nya städer där de ansåg att det passade Rodderskor började på 1600-talet svara för kollektivtrafiken till sjöss. Bottniska handelstvånget Ett stort hinder för den ekonomiska utvecklingen i Norrland (och norra Finland) var bottniska handelstvånget som innebar att städerna i norr inte fick sända sina fartyg söder om Stockholm och Åbo eller ta emot utländska fartyg På 35 år kom befolkningen att öka till 216 000 invånare. En ny stadsplan togs fram under ledning av stadsplaneraren och politikern Albert Lindhagen och mot slutet av 1800-talet byggdes staden snabbt ut på malmarna med en regelbunden stenstad

Den växande staden Popularhistoria

 1. Den fjärde staden som uppstod i det medeltida Sverige var Visby, som på 1200-talet sannolikt blev större än Sigtuna, Skara och Lödöse tillsammans. Det är emellertid högst tveksamt om Visby vid denna tid kunde räknas till Sverige. På 1100-talet och under största delen av 1200-talet stod Gotland utanför kungariket
 2. Stormaktstiden är en epok i Sveriges historia.Namnet kommer av att Sverige under denna period erövrade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa.Stormaktstiden, vars tidsomfattning definieras olika, föregicks av Äldre vasatiden (1521-1611) och efterföljdes av frihetstiden (1718-1772) (att tänka på är dock att fredsavtalet med Ryssland inte skrevs under förrän 1721)
 3. Staden hade visserligen medeltida föregångare i Göta älvsområdet, närmast Nya Lödöse i den nuvarande stadsdelen Gamlestaden, men det dröjde till stormaktstiden innan dagens västsvenska metropol grundades. I början av 1600-talet anlade Karl IX en stad på Hisingen, som var avsedd att befolkas av holländare
 4. Här samlar vi alla artiklar om 1600-talet. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Harrisons historia, Recensioner: nya fackböcker och De stulna regalierna. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om 1600-talet är: Historia, SvD Premium, Dick Harrison och 1700-talet
 5. Redan på 1600-talet var läskunnigheten utbredd i en stor del av befolkningen, vilket framgår av landets husförhörslängder. Kunskap, lärande och kunskapsprov var inga okända företeelser. Viktiga milstolpar i livet - som bröllop, dop eller flyttning - kunde knappast passeras utan att valda delar av psalmboken, bibeln eller katekesen korrekt kunde återges

När stadsdelen Nya staden planerades i Norrköping på 1600-talet var det inte bara tomter för stadsgårdar som stakades ut. Innanför stadsgränsen anlades också stora tomter som sedan brukades som åkrar, trädgårdar, kryddgårdar och inte minst tobaksodlingar. Karta från år 1783 över östra Saltängen med odlingstomter markerade På 1300-talet bebyggdes strandområdet och centrum försköts efter hand dit. Det oregelbundna planmönstret med huvudgator parallellt med stranden och sträckor av kustvägen och gamla infartsvägar har i huvudsak bevarats till idag. De återkommande krigen mellan Sverige och Danmark på 1600-talet drabbade staden hårt. Befästninga Alice Roberts reser till Skottland för att besöka staden Stirling och få veta mer om kungahuset Stuarts inflytande över regionen. Hon provar att brygga ale som var en viktig del av kosten under medeltiden - hur smakar en 500 år gammal ale? Hon går även på en stadsvandring där hon får veta hur vanligt folk levde i staden på 1500-talet - och hur de sanitära förhållandena egentligen.

Nya tiden Historia SO-rumme

Nya professorer 2013 - Uppsala universitet

Stadsplanering i Sverige - Wikipedi

På slutet av 1400-talet anlades Nya Lödöse som var en viktig handelsstad för Sverige. Nya Lödöse låg på den plats där Gamlestaden ligger idag. Efter att Göteborg tagit över allt mer som västkustens storstad minskade dock Nya Lödöses betydelse och blev i folkmun den gamle staden Industrier etablerade sig från 1800-talets slut främst i Halmstad, Varberg och Falkenberg. Men Halland industrialiserades ganska sent och i liten omfattning. Halmstad som blev residensstad i Halland redan på 1600-talet utvecklades vidare under 1900-talet till den klart största staden På 1600-talet skapades tydligare regler för riksdagen. Systemet med utskott växte fram. Regler togs fram om vilka som skulle kallas till riksdagen och vid vilka tillfällen som riksdagen skulle kallas in. Under det karolinska enväldet i slutet på 1600-talet fick kung Karl XI alltmer makt Så skedde på 1600-talet, så skedde kring 1900, så skulle ske på 1960-talet. Alltid med samma kombination: trafikkrav, städdille och högkonjunktur. Den nya arkitekturen skälldes ut av en enig opinion, riksdagshuset, nya Operan och nya Hovstallet var monster, våldtäkter av Mälardrottningen Under 1600-talet fanns det postlinjer mellan alla stora städer i Sverige. Postdrängen blåste i hornet för att folk skulle veta att han var på väg. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wikimedia Commons

Staden under 1600-talet - Kristianstads kommu

Om ett födelsedagsbarn, en stad och vikten av att förstå

Livet på landet och i staden 1500-1776 Nya tiden

En av byarna som grundades i Nya Sverige, en svensk koloni i Nordamerika på 1600-talet. 1784 invigdes en svensk kyrka som ännu finns kvar - den siste från Sverige utsände prästen var Nils Collin (1746-1831) från Funbo i Uppland. Efter hans tid predikades det inte längre på svenska i kyrkan På så vis kunde handeln bättre kontrolleras genom skatter och tullavgifter. Eftersom både handel och sjöfart vid 1600-talets början bedrevs av kustlandets bönder saknades i övre Norrland borgare som levde och verkade i städer. Följden blev att staten anlade en rad nya städer vid de stora älvmynningarna Ume, Pite, Lule och Torne Hitom staden syns två av tullportarna och i bakgrunden Kapellebacken. Ute på fjorden har stora handelsfartyg ankrat upp. Näringslivet bygger på den utrikes sjöfarten trots att myndigheterna beskär handelsrättigheterna för att gynna Göteborg. Uddevalla är en stad i tillväxt och mot slutet av 1600-talet bor här 1500 människor Nya stadens torg, 1600-talets rutnätsstad 2 A. På det ovanligt stora torget bedrivs torghandel onsdagar och lördagar. Sin nuvarande utformning, som inspirerats av barockens ideal med formklippt trädhäck, symmetriska planteringar och rutad markbeläggning fick torget åren 1962-63, utformat av stadsarkitekt Bengt Kocken Här upplever du Kirunas rafflande historia, från den första gruvdriften som inleddes på 1600-talet till Ralph Erskines banbrytande visioner för arktiska städer på 1960-talet. Från projektet att flytta Kirunas ikoniska kyrka från 1912 till de globala effekterna av världens största järnmalmsgruva

På flera ställen fanns det portar i muren, bland annat vid Slussen. Där låg Söderport. Från början var stadsmuren byggd i sten, men på 1300-talet lät stockholmarna bygga en ny mur i tegel. Muren var ungefär sex meter hög. I vattnet utanför staden fanns det dessutom ett pålverk av stockar som stuckits ned i bottnen I början av 1600-talet startade diskussionerna om att förbättra utbildningsmöjligheterna i Linköping och det resulterade i att ett gymnasium startades 1627. Stiftet som var huvudman för skolan höjde den befintliga byggnaden med en våning och gymnasiet fick husets nya övervåning Göteborgs starka tillväxt på 1600-talet ledde till att staden redan vid 1700-talets början var en av rikets allra största städer. Befolkningen på 1670-talet har upattats till drygt 4000 invånare. Vid 1700-talets mitt hade den stigit till över 10000

Livet på landet och i staden 1776-1914 Det långa 1800

Staden under 1700-talet. Under 1700-talet var Kristianstad en stark militär- och sjöfartsstad. Men en dikesgrävning i Yngsjötrakten på 1770-talet ledde till ett tvärt stopp för Kristianstad som hamnstad. Under den första tiden efter det att Skåne blivit svenskt undergick stadens utseende inte någon större förändring Under 1600-talet växer Norrköping från en blygsam medeltida småstad till rikets näst största stad. Tidiga industrier börjar blomstra längs med Strömmen och gör staden betydelsefull i den växande stormakten Sverige. Staden är utvald, här ska stormaktidens nya regler och förordningar märkas och människornas liv regleras I kvarteret Renströmmen i Norrköping bodde man redan på 1700-talet. Vid Strömmen uppförde de förmögna nya bostadshus i sten i vad som kallades Den Nya Staden. Två av tomterna grävdes ut under en arkeologisk undersökning. I samband med att hertig Johan anlade sitt slott i Norrköping i början av 1600-talet, försökte han också att locka.. 1650-talet Vid denna tiden hade Göteborg lyckats bita sig fast i leran och man kunde ana en varaktig stad. De första stenhusen var kyrkorna. Nya Elfsborg, fästning belägen vid Göta älvs mynning i Göteborg, började byggas på Kyrkogårdsholmen. Vid denna tid hade även varje stor stad en såkallad stadsvakt Staden Lodz är känd för Piotrkowskagatan och en industribebyggelse från 1880-1939. I Lodz finns bl a den största judiska begravningsplatsen i Europa. Krakow var under nästan 400 år Polens huvudstad. Huvudstaden förflyttades i början av 1600-talet till Warszawa av Sigismund III Vasa. Krakow är huvudsakligen en kulturstad

Lista över städer i Sverige - Wikipedi

Varv fanns möjligen på 1500-talet vid nuvarande Frimurarhuset och Gamla Grand tror man, eftersom det gjordes fynd där på 1800-talet som tyder på det. Det är dock mycket osäkert när detta förmodade varv anlades. Befolkning: Vid 1500-talets mitt fanns 228 mantalsskrivna i staden men då räknades bara män 1600-tal Vanligt med korta namn och djurnamn. Exempelvis Björn och Oxe. 1700-tal Vanligt med två­delade namn från naturen. Exempelvis Bergsten. 1800-tal Patronymikon tas ur bruk. Soldatnamn Binamn, vanliga på 1700-talet, för att kunna skilja sig från andra soldater med samma patronymikon. Hantverkar

Jönköpings län | B Y G G N A D S V Å R D | Sida 2

1600-talet - Wikipedi

Staden blir större i stadskärnan allt mer på bekostnad av vattenytorna. Framförallt sker det genom utfyllnader i Munksjön. Under 1900-talet byggs stora varuhus i staden. Invånarna börjar konsumera, eller handla, på nya sätt. Jönköpings tankevärld präglas under 1900-talet av kristlighet, nykterhet och liberala idéer Passa på att kliva in till en av stadens krukmakare. Här drejar han kannor, muggar och vackra fat till stockholmarnas bord. Under 1600-talet styr kyrkan stora delar av människornas liv. Brott bestraffas enligt bibeln. Om du stjäl kan du kedjas fast vid skampålen på Stortorget och piskas Rom - nya tips för den eviga staden. Det var här som drottning Kristina flyttade in på 1600-talet sedan hon avsagt sig Sveriges tron för att istället ägna sig åt Vatikanen och Roms kulturliv. Drottning Kristinas Villa Farnesina

Utforska 1600-talets gator på egen hand VR-stationen kommer främst att användas vid särskilda visningar och program, men den 4 juni kommer den att vara öppen för allmänheten hela dagen stad. stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition). I båda fallen består en stad vanligtvis av en tät bebyggelse- och befolkningsanhopning (se även stadsbyggnad och urbanisering).Utanför nordiskt språkbruk (danska och norska by, finska kaupunki) finns inte alltid.

Ekonomi och handel 1500-1776 Nya tiden Historia SO

Pont Neuf är den äldsta bron i staden. Namnet betyder den nya bron, men speciellt ny är den inte då bron byggdes i början på 1600-talet. Pont Neuf går över floden Seine Staden förändrades i samband med den så kallade Normalmsregleringen som inleddes 1950-talet. Många äldre byggnader revs och nya moderna byggdes. De gamla Klarakvarteren där många journalister, författare och konstnärer arbetat ersattes av Stockholm city, en stadsdel fylld av banker, kontor och affärer

Det värsta peståret var 1710 då cirka 200 personer dog i Gävle. Det var sista gången pesten härjade i staden. Redan på 1600-talet grasserade syfilis, som man kallade fransosen eller franska sjukan, inte minst i en sjöfartsstad som Gävle.Krigare som återvände från krigsskådeplatserna nere i Europa spred också könssjukdomar Kvarteret i fråga heter Ruddammen och där ska kommunen bygga det nya Hamnbrohemmet. För inte så länge sen var staden Norrköpings historia från slutet av 1500-talet och en bit in på 1600.

Järle - en stad utan stad - Historisk kurios

På 1200-talet styrdes Sverige från Näs slott på Visingsö, Sveriges första riksborg och centrum för den svenska kungamakten under denna tiden. Bergsbruk kan man tala om först på 1400-talet, då malm började brytas i Tabergsområdet. Järnhanteringens uppsving kom under 1500- och 1600-talen då utländska smeder lärde ut nya metoder År 1622 infördes Lilla tullen som var en tull på inrikeshandel - en företeelse som inte var ovanlig på 1600-talet, varken i Sverige eller i andra länder. Lilla tullen var en tull på konsumtionsvaror som livsmedel, kläder, trävaror, metallvaror och djur. Den skulle betalas när varorna fördes in i en stad, inte när de fördes ut Söderköping grundades på 1200-talet då franciskanermunkarna reste ett kloster här i stadsdelen Drothem vars medeltida utseende bevaras. På 1300-talet var staden ett politiskt och ekonomiskt maktcentrum i klass med Stockholm. Efter en lång slummer fick staden nytt liv när Göta kanal byggdes på 1800-talet I början av 1600-talet delades gratis tomter ut norr om Strömmen och nybyggarna slapp betala skatt. Nya staden på Saltängen blev snart ett av Norrköpings mest fashionabla bostadsområden. Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om hertig Johan av Östergötland och hans nya stad på Saltängen

1600-talet - stockholmshamnar

Efter branden 1843 växte nya byggnader upp, nu i empirestil. De flesta husen från den tiden är försvunna. De blev inte lågornas rov, men föll däremot offer för rivningshysterin på 1960-70-talet. När industrialismen tog fart på 1800-talet var Växjö fortfarande en ganska liten stad 1600-tals staden Göteborg var lågt exploaterad med små hus som stod med ett visst avstånd från varandra. Under 1700-talet blev husen sammanbyggda i hela kvarter. På varje tomt byggdes både. hus gjordes under början av 1900­talet. Nya Lödöse var bara ett av många försök att etablera en stad vid västerhavet under 1400-1600­talen. Initiativet till stadsgrundandet kom från Rikets råd. Målet var sannolikt att skapa en knutpunkt för handel, men flera olika andra orsaker spelade troligen in, so Borås stads tidiga historia finns beskriven längre fram i texten. Grundandet och de nya bestämmelser som det medförde gick dock inte smärtfritt till. Sjuhärad som under tidigare krig på 1600-talet klarat sig undan handgripliga strider förskonades även denna gång,. Närpesborna hade redan under förra hälften av 1600-talet gjort framställning om att få en köpstad anlagd på Koppön men fått avslag. Under greve Per Brahes tid som generalguvernör för Finland fick frågan sin lösning. Grundläggningsbrevet undertecknades av greven den 5 december 1649 på Åbo slott

1600-talets befästningar. Efter att Sverige övertagit Skåne år 1658 utvecklades Malmö till en garnisonsstad. Arbetena med att förstärka bastioner, murar och vallgravar runt staden gjorde att Malmö hade en av landets starkaste och modernaste fästningar Gustav III avslutade emellertid frihetstiden genom en statskupp 1772 som på nytt gav kungen större makt. Frihetstiden var därmed slut efter 53 år. Under 1700-talet omfattade det svenska riket nuvarande Sverige, Finland, svenska Pommern samt staden Wismar. Sverige hade förlorat sitt stormaktsvälde Ända in på 1880-talet tillhörde Jönköping rikets mest expansiva städer. Göta kanals tillkomst (1822-32) gynnade köpenskap och sjöfart. Efter utbyggnad av hamnen vid 1800-talets mitt och järnvägsförbindelser (med Falköping 1863 och Nässjö 1864) växte ett relativt rikt fabriksväsende fram med bl.a. pappersbruk och gjuteri På 1600-talet växte gruvbyn i omfång och markområdet vid gruvan räckte inte längre till. Kung Gustav II Adolf beslöt därför grundlägga bergsstaden Sala på slätten några kilometer nordost om gruvan. Den nya staden anlades med ett rutplansnät vilket innebar att kvarteren var kvadratiska. och gatorna utgick från Stora torget landskapet runt staden. Nya Lödöses bebyggelse expanderade under 1500-talet västerut på utfyll-ningar i älvarmen. Vad som fanns på Marieholm under denna tid är däremot okänt. Här låg troligen betesmarker, men kanske även viss bebyggelse och verksamhet. En av stadens huvudgator ledde ne

Stockholms historia - Wikipedi

De första städerna i Sverige Popularhistoria

Stormaktstiden - Wikipedi

Frihetstiden - QuizVärlden enligt Jah Hollis: Hundra hus 2013 nr 60: HöghusetAHIMKAR: Historiska kartor på nätet

Herresäten, trädgårdar, städer, fornlämningar, kyrkor, landskapsvapen, kartor och porträtt finns avbildade. Det finns också 100-tals teckningar som kompletterar. Nu har KB gjort hela härligheten tillgänglig för alla som önskar kolla runt bland teckningarna eller ladda hem dem. Ta en rundtur i 1600-talets Stockholm Gamla stan i Eksjö är en sammanhållen trästad som behållit sin unika prägel i 400 år. Eksjö omnämns som tingsplats på 1300-talet och fick sina stadsrättigheter 1403. Den tidiga staden brändes ned år 1568 i samband med Nordiska sjuårskriget. En ny stadsplan drogs upp och staden byggdes ut genom Erik XIV:s försorg. År 1602 fic 1960-talet. Laser, 1960; Det internationella SI-systemet för måttenheter fastläggs, 1960; Första människan i rymden, Sovjetunionen, 1961; Telstar, första kommunikationssatelliten, USA 1962; IBM 360, första datorfamiljen introduceras, 1964; Påven Paulus VI avskaffar Index över förbjudna böcker, 1966; Första människan på månen, USA. Stockholm som stad började byggas på 1200-talet men från medeltiden (ungefär år 1000 till 1500 i Sverige) så finns det inte mycket kvar att titta på. Inte från gatan i alla fall. Anledningen är att de medeltidshus som finns i Gamla stan (dom är ganska många) har byggts om och byggts på under hundratals år Staden Malmö har sannolikt kommit till genom att den danske ärkebiskopen Jacob Erlandsen i Lund grundade denna på 1250-talet som en kommunikationsort mellan kyrkans stad Köpenhamn och Lund. Staden anlades nämligen ute vid kusten norr om kyrkbyn på mark som ursprungligen tillhört Bulltofta by, vilken helt ägdes av ärkebiskopen Gården låg på en landtunga mellan älven och sjön Avan. Från slutet av 1600-talet finns uppgifter om att gården är något förfallen och landshövdingen önskade att den istället skulle bli knutpunkten för indelningsverkets utvidgning. Väster-bottens regemente placerade därefter översten på det nya bostället Gran

 • Harijans.
 • Maner andar.
 • Gratis domän hemsida.
 • Biomedicinare jobb.
 • Kattmässa stockholm 2018.
 • Modifast pasta.
 • Hledám tanečního partnera praha.
 • Sky sport football tv guide.
 • Android hintergrundbild wiederherstellen.
 • Nobels fredspris 1919.
 • Gmail freemail login.
 • Rubicson trådlös stektermometer.
 • Softwalk skor.
 • Vad är dränage.
 • Vaxar snippan.
 • Guarmjöl köpa.
 • Jaktarrende pris per hektar.
 • Hintergrundbild einfarbig.
 • Dokument enskild egendom.
 • Vildmarksleden övernattning.
 • 12 tusendelar i siffror.
 • Passagemått bbr.
 • Tio i skivor.
 • Ken ring syskon.
 • Monster ultra blue taste.
 • Tufvassons pfs 20s.
 • Ab wieviel jahren darf man arbeiten.
 • Vad beror konflikter på.
 • Hur många ancistrus i akvarium.
 • Fredag den 13 film 2017.
 • Unfall mauerkirchen heute.
 • Unternehmensberatung studium münchen.
 • Dopade skidåkare lista.
 • Rockstar shop europe.
 • Faststone picture.
 • Montelukast biverkningar.
 • Gelsenkirchen buer innenstadt geschäfte.
 • Tango prova på stockholm.
 • Love gedichten.
 • Hårborttagningskräm ansiktet.
 • Pendlerpauschale auszahlung.